کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۲۱) عطش در خیمه ها

دریافت فایل صوتی

یاعَمّیَ العـبّاس ای، سَقّـایِ طفلان**** ای حامیِ اهل حـرم،در این بیـابان
عَمّیَ قَدِ استَـرحَم*** کز تشنگی هر دم
«فتد شرارم به دل*** ز تشنگی متصّل» (۲)
********* بند دوم ***********
از بهرِ جرعه آبی ای،غمخوارِ طفلان **** بنگر دل اصغر زند،پَر ای عمو جان
کن فکر آب ای عم*** لب خشک ودل پُر غم
«دل