کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 32) شهادت حضرت قاسم علیه السلام

دریافت فایل صوتی

قاسم ای گـل بـاغ مـجـتـبـی**** همچو جان مرو از برابرم
که از دل مرا می رود شکیب
******* بند دوم *******
ای جـوانِ نـاکـام مــه لـقــا **** تــویــی یــادگــار بـــرادرم
چرا می گذاری مرا غریب