کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 35) زبانحال طفلان حرم به حضرت عباس علیه السلام

دریافت فایل صوتی

زده ســوز آتش تشنگی **** به دلم شراره عمو عمو
چه شود ز راه وفا کنی **** به حرم نظاره عموعمو
******* بند دوم *******
بجز اشک دیدۀ کودکان **** که بود به چهره چو مه روان
نبود ز آب روان نشان **** بنما تو چاره عمو عمو