کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 41) مصائب روز سوم عاشورا

دریافت فایل صوتی

جسم شه دین روی خاک گرم میدان **** چون پـارۀ قــرآن فـتــاده در بـیـابان
صد چاک و عریان **** دور از عزیزان
از کینۀ اعدای دین یا حجت الله **** ای حامیِّ شرع مبین یا حجت الله
******* بند دوم *******
نعش شهیدان بی کفن از ظلم عدوان **** بی دست و سر خفته به دور شاه خوبان
چون ماه تابان **** با کام ع