کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۲ ) زبانحال حضرت زینب در شهدات فرزندانش

دریافت فایل صوتی

ما دو گل یاس توأیم(۲)****یاران احساس توأیم ***** شاگرد عباس توأیم
ما را بده جان، حسین *****یا اذن میدان، حسین
حسین حسین جان، حسین (۲)
************** بند دوم **************
از غربتت دل پر غم است (۲) **** چشمان مادر پر نم است**** داغ تو داغ اعظم است
تو را به زهرا حسین*****مشکن دل ما، حسین
حسین