کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره 42) مصائب دفن شهدا

ای حجت حق نظرکن **** در کرب و بلا کذر کن
افتاده بر خاک سوزان **** جسم شریف عزیران
******* بند دوم *******
زینب اسیر از جفا شد **** عازم به شام بلا شد
عـجـل یـا بــقــیــة الله **** ادرکنی یا حجـة الله