کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره ۵۱ ) ذکر مصائب شام غریبان سیدالشهدا

در مـنـایِ کـرب و بــلا بـبـیـن (۲)***** یـا عـلی، به اجـســادِ نازنــیـن
شـد خـزان زِ کـیـن، لالـه زارِ دیـن***** زین جفا ببین؛ زینبت غمین( ۲)
************** بند دوم **************
زینـبِ حـزینـه در آن زمـیـن (۲)***** شـد اسـیرـِ ظـلـمِ منـافـقیــن
شـد به غـم قـرین، آلِ طاهـرین***** از غـم حسین