کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۳) زبانحال حضرت عباس علیه السلام

پور مرتضایم ****صاحب لوایم **** عباسم، عباسم
هستم فدایی حسین سید و سالار ***** هست این امانت آخر از احمد مختار
باشد امیر من حسین، آن شاه ابرار (2)
************** بند دوم **************
در حرم سقایم **** مظهر وفایم **** عباسم عباسم
بر عترت و قرآن منم یار و مدد کار ***** آب آور لب تشنگان میر