کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


گوشه شکسته و دلکش در آواز بیات ترک

این فایل شامل آموزش گوشه ی های شکسته ، دلکش و فرود به درآمد در دستگاه موسیقی آواز بیات ترک ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه جامه دران در آواز بیات ترک

این فایل شامل آموزش گوشه ی جامه دران و فرود به درآمد در دستگاه موسیقی آواز بیات ترک است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه دم ترک در آواز بیات ترک

این فایل شامل آموزش گوشه ی دم ترک در دستگاه موسیقی آواز بیات ترک ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه درویشانه و مهربانی در آواز بیات ترک

این فایل شامل آموزش گوشه ی های درویشانه و مهربانی در دستگاه موسیقی آواز بیات ترک ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه منصوری در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی منصوری در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه همایون سقاقی در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی همایون به شیوه سقایی در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه چکاوک در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی چکاوک در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه درآمد در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی درآمد در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه بیداد و عشاق در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی بیداد قسمت آخر اوج و عشاق در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه بختیاری در آواز همایون

این فایل شامل آموزش گوشه ی بختیاری در دستگاه موسیقی آواز همایون ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی درآمد در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه درآمد در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی درآمد در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه عراق بم در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی عراق افشار بم در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه عراق و نهیب در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی عراق افشار و نهیب در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه جامه دران در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی جامه دران و برگشت به درآمد در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه مثنوی در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی مثنوی در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه های نهیب و رهاب در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی نهیب و فرود آمدن در رهاب و برگشت به درآمد در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه صمدی در آواز افشاری

این فایل شامل آموزش گوشه ی صمدی در دستگاه موسیقی آواز افشاری ست که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه عشقاق و راجع و فرود آمدن در درآمد آواز دشتی

این فایل شامل آموزش گوشه عشقاق و اوج در راجع و سپس فرود آمدن در درآمد آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی در آواز دشتی

این فایل شامل آموزش ذکر سینه زنی در آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه راجع و برگشت به درآمد در آواز دشتی

این فایل شامل آموزش گوشه راجع و برگشت به درآمد در آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه دشتستانی در آواز دشتی

این فایل شامل آموزش گوشه دشتستانی در آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه چوپانی یا حاجیانی در آواز دشتی

این فایل شامل آموزش چوپانی یا حاجیانی در آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

گوشه درآمد آواز دشتی

این فایل شامل آموزش درآمد آواز دشتی است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

توضیحات در خصوص گوشه بیات اصفهان

این فایل شامل آموزش مشخصات و ویژ گی های آواز بیات اصفهان است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

آواز بیات اصفهان ( درآمد ، راجع و عشاق )

این فایل شامل آموزش گوشه درآمد راجع و عشاق آواز بیات اصفهان است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

آواز ابوعطا ( دم مولا علی جان )

این فایل شامل آموزش آواز ابو عطا در ذکر دم مولا علی جان است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی

آواز ابوعطا ( گوشه های درآمد ، حجاز ، اوج )

این فایل شامل آموزش سه گوشه ی درآمد، حجاز و اوج در دستگاه موسیقی آواز ابو عطا است که توسط مداح الأئمه استاد سید علی سادات رضوی و به شیوه مداحی تدریس شده است

دریافت فایل صوتی