کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه چهلم )

این جلسه شامل مباحث: ادامه احکام حرف « هاء » و موارد استثناء آن در تلاوت قرآن کریم ( هاء اصلی کلمه)

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و نهم )

این جلسه شامل مباحث: ادامه احکام حرف « هاء » و موارد استثناء آن در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و هشتم)

این جلسه شامل مباحث: احکام حرف « هاء » در تلاوت قرآن کریم ( آخر کلمه)، انواع هاء ( هاء ضمیر، هاء سکت، هاء اصلی کلمه)

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و هفتم )

این جلسه شامل مباحث: ادامه احکام و موارد مد لازم ( مد لازم مخفف، مد لازم مثقل، مد عارضی، مد لین) در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و ششم )

این جلسه شامل مباحث: احکام و موارد مد لازم در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و پنجم )

این جلسه شامل مباحث: احکام مد قصر، مد صله در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و چهارم )

این جلسه شامل مباحث: احکام و موارد مد منفصل در تلاوت قرآن کریم، مراتب مد

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و سوم )

این جلسه شامل مباحث: احکام مد و انواع آن ( مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض ) موارد مد متصل در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و دوم )

این جلسه شامل مباحث: احکام ادغام کامل و ادغام ناقص در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و یکم )

این جلسه شامل مباحث: احکام ادغام متقاربین و موارد استثناء آن در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی ام)

این جلسه شامل مباحث: موارد ادغام متجانثین در کلمات مختلف هنگام تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و نهم)

این جلسه شامل مباحث: احکام ادغام متماثلین و ادغام متجانثین در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و هشتم)

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « میم » ساکن در تلاوت قرآن کریم ( ادغام، اخفاء، اظهار)

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و هفتم)

این جلسه شامل مباحث: احکام نون ساکن و تنوین ( اخفاء ) و نحوه قرائت صحیح آن

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و ششم)

این جلسه شامل مباحث: احکام نون ساکن و تنوین ( اقلاب یا قلب به میم ) در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و پنجم)

این جلسه شامل مباحث: احکام نون ساکن و تنوین در حروف یرملون( ادغام) و نحوه قرائت صحیح آن

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و چهارم)

این جلسه شامل مباحث: احکام نون ساکن و تنوین در حروف حلقی ( اظهار) و نحوه قرائت صحیح آن

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و سوم)

این جلسه شامل مباحث: یادآوری احکام « راء» احکام آن در ( اظهار ) و تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و دوم)

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « راء» ساکن موارد دو وجهی و استثناء

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و یکم)

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « راء» ساکن در تلاوت قرآن کریم

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیستم)

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « راء» و موارد تفخیم و ترقیق در تلفظ آن

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه نوزدهم )

این جلسه شامل مباحث: احکام تفخیم، تغلیظ و ترقیق؛ حروف آن ها و نحوه تلفظ صیح آن در لفظ جلالۀ الله

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه هجدهم )

این جلسه شامل مباحث: صفت غنّه؛ میزان یاانواع غنه؛ حروف آن و احکام صفت غنّه

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه هفدهم )

این جلسه شامل مباحث: صفت قلقله؛ میزان یاانواع قلقه؛ حروف آن و نوع تلفظ صحیح آن ها

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه شانزدهم )

این جلسه شامل مباحث: صفات حروف اطباق و انفتاح و فرق هریک با هم و نوع تلفظ صحیح آن ها

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه پانزدهم )

این جلسه شامل مباحث: صفات حروف استفال و استعلاء و فرق هریک با هم و نوع تلفظ صحیح آن ها

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه چهاردهم)

این جلسه شامل مباحث: تلفظ صحیح حرف « واو » « باء » « میم » « فا » در تلاوت قرآن کریم است

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سیزدهم )

این جلسه شامل مباحث: تلفظ صحیح حرف « ظاء » در تلاوت قرآن کریم است

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه دوازدهم )

این جلسه شامل مباحث: تلفظ صحیح حرف « ثاء » در تلاوت قرآن کریم است

دریافت فایل صوتی

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه یازدهم )

این جلسه شامل مباحث: تلفظ صحیح حرف « ذال » در تلاوت قرآن کریم است

دریافت فایل صوتی