کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


اصول و فنون در آموزش مداحی (جلسه پنجم )

شامل : رعایت اصول اصلی در تمرینات مداحی ؛ نکات و اصول اساسی در حفظ صوت

دریافت فایل صوتی

اصول و فنون در آموزش مداحی (جلسه چهارم)

شامل: آشنایی با ردیف و قافیه در شعر و جایگاه آن در مداحی ها، جایگاه و نقش حفظ شعر در صوت و لحن

دریافت فایل صوتی

اصول و فنون در آموزش مداحی (جلسه سوم)

شامل : روش های کار کردن با نوار و مراحل مختلف آن؛ اسلوب تقلید صحیح؛ تمرینات صوتی

دریافت فایل صوتی

اصول و فنون در آموزش مداحی (جلسه دوم )

شامل : معایب و محاسن تقلید و فرق های تقلید با کپی کاری ؛ اولین اقدامات برای آموزش مداحی

دریافت فایل صوتی

اصول و فنون در آموزش مداحی (جلسه اول )

شامل : مباحث مقدماتی در آموزش مداحی، تعاریف و اصطلاحات کلی در صوت و لحن

دریافت فایل صوتی