کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر زمزمه ای مناجات با خدا

من غرق جرم و عصیانم؛ تو قدیمَ الاحسانی ***** ای خـالـق بـنـده نـواز؛ درد مـرا درمـانـی
آمـدم بـا؛ روســیــاهـی ***** یــا الــهـی؛ یــا الـهــی
یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی؛ یـا الـهـی

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای مناجات با خدا

آمــدم؛ ای خـــدا؛ بــر درِ تــو ***** تـا شـوم مُـحـرم مـحـضـر تـو
سائـلی وامـانده ام من ***** بین غمها مانده ام من
از شـهـیـدان خـدایـی ***** ای خدا جامانده ام من
یا الهی یا الهی؛ یا الهی یا الهی؛ یا الهی یا الهی؛ یا الهی یا الهی

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای مناجات با خدا

مهربانی تو خدا؛ از تو جدا؛ شدم منِ عاصی ****زندانیِ گُنَه و؛ جُرم و خطا؛ شدم منِ عاصی
عـبـد سر افـکـنـده مـنـم****ز از گـنـه شـرمـنـده مـنـم
لیکن از لطف و کرمت****زای خــدا آکــنــده مــنــم
گـذشتـه از حَـد شد؛ گـنـاه من اَلـعَـفـو ****زولی خـجـل هـستم؛ خـدایِ من اَلـعَـفـو
گشته از دیدۀ دل؛ اشک خجالت روان****زخون کردم با گـنهـم؛ قـلب امام زمـان
شکسته قلب و رو سیهم؛ ببین که من گم کرده رَهَم؛ رَهی نشانم ده
بـده بـه راه خـود مَـدَدَم؛ بـرای تـرک فـعـل بـدم؛ خـودت تـوانـم ده

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای مناجات با خدا

بهار دل شده خزان،دردام و از چشام بخوان**** نشسته ام یه بار دیگه،پا سفرۀ ماه رمضان
خــدا خــدا خــدا خــدا؛ خــدا خــدا خــدا خــدا (2)
تو گیر و دار زنـدگـی،عـادی شـده برام خـطا **** با این همه رو سیاهی،بازم به من گفتی بیا
ای خالق بنده نواز، میخوام که از تو دور نشم *** خیلی داره دیر میشه ها،یه کاری کن عوض بشم
خــدا خــدا خــدا خــدا؛ خــدا خــدا خــدا خــدا (2)

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

بــا رو ســیــاهــی آمــدم درِخــانــت، ای یــــار آشنــای مــن*** ای همزبان؛ ای مهربان خدای من
تـویـی تــویی ای خــالق بـنــده نــواز ، درد مــن و دوای من ***ای همزبان؛ ای مهربان خدای من
ای مهــربان بسکــه گنهکــارم من **** روم نمیــشه بگــم دوسِت دارم من
نامـم سیـاهِ، کــارم گـنـاهِ، عــمـرم تـبــاهِ
الهی العفو؛ الهی العفو؛ الهی العفو( 2 )

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

شــرمنــده ام از رحـمـت جانانــۀ تو *****من معـتـکـف گشتم خـدا در خانۀ تو
سوز من و نـوای من ***** ای مهربان خدای من
الهی العفو؛ الهی العفو (2)

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

منـم بـد منـم بـد، تـو خـوبـی تـو خـوبـی *****منم عـبـد گنهکـار، تـو ستّـار العُــیـوبـی
ببـیـن فـرصت عـمــرم ، گـذشتـه به تـبــاهـی
الهی الهی؛ الهی الهی؛ الهی الهی؛ الهی الهی

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

با کوه عصیان آمدم ، با چشم گریـان آمدم *****عُمرم شده صَرف گناه ، امّا پشیــمان آمدم
بیچارۀ درمانده را،در محضرت راهش بده *****در وادیّ عُبودیت ، ســوزش بده آهش بده
یـا ربّـنـا یـا ربّـنــا اغـفِـر لـنـا ذُنــوبـنـا (2)

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

ای که بر من مَحـرم رازی **** پرده بر جـرمم می اندازی
آمــدم تـا ایـن گــدا را هــم**** مُحرم عشق خـودَت سازی
از سَــرِ خــجـلت، دیــده گــریانــم **** از گــنـاهــانِ ، خــود پــشیـمانــم
سیّدی العَفو؛ سیّدی العَفو؛ سیّدی العَفو؛ سیّدی العَفو

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای مناجات با خدا

با اشکــایی که شد دوباره جـاری**** می خوام بازم بهم محــل بــذاری
تا که نشم شــرمنده بیشتر از این****یه وقت گناهام و به روم نیــاری
خیلی خوبه که تعارف و، کنار بذارم رُک بشم ****وقتشه خیلی حرفارو، بهت بگم سبک بشم
توی مناجاتم دیگه ، سوزش آهــی نــدارم****خودت که بهتر میدونی، جزتو پناهی ندارم
الهی من لی غیرک؛ الهی من لی غیرک (2 )

دریافت فایل صوتی