کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر نوحه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

با سجدۀ تو هر سحر، روشن شده زندان غم*** با تو داره عطر بهشت، حتی سیاه‌چال ستم
پر و بال روح تو اسیر نشد بین قفس *** چه دلای مرده‌ای رو زنده کردی هر نفس
ای دست تو مشکل‌گشا، باب الحوائج *** حتی تو زندان بلا، باب الحوائج

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

اشک غم به پای روضه، بارد آسمان و اَنجُـم****گریان شد همه عالَم در، عـزای امام هفـتم
واویــلا
خورشید دین؛ گل زهـرا**** حقّ الیـقـیـن؛ گـل زهـرا
مسموم کـین؛ گـل زهـرا
یابن الحیدر یامظلوم؛ یابن الحیدر یامظلوم؛ یابن الحیدر یامظلوم؛ یابن الحیدر یامظلوم

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

می برم نامت را ای ماه عالمین***** عزیز فـاطمه مظلوم کـاظمین
جـان من به فـدایـت، آقـا مـنـم گـدایـت ***** باشد اشکِ غم ما، جاری بهر عزایت
مولا باب الحوائج، مولا موسی ابن جعفر

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

سـلام ای عـزیـز دل عـالـمـیـن **** سـلام ای امـیـر و شه کـاظمین
شدی روضه خوان عزای حسین ** تویی نورعین
میـان زندان؛ دو چشمت بـر در**** بـه روی لبـهـایـت نـوای مــادر
من با دعـای تو، هستم گـدای تو **** ای شاه کـاظـمین، جانم فدای تو
بـاب الـحـوائـج؛ بـاب الـحـوائـج؛ بـاب الـحـوائـج (2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

در این مصائب شد * دل ملائک خون****** امــام کــاظــم شـد* زنــدانـی هــارون
بــه یـاد ایـن آقــا * ارض و سما گرید****** هم حیدر و زهرا * هم مصطفی گرید
واویلا واویلا؛ واویلا واویلا؛ واویلا واویلا؛ واویلا واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

دیـده گـریـان موسی بن جعفـر *** حق ثنا خوان موسی بن جعفر
ســر در خــانـۀ دل نــوشــتــه *** جان به قربان موسی بن جعفر
ما سائلانت هـستیم ** دل بـر ولایت بستیم ** بر خـاک تو بنـشستیم
یا سیدی یا مظلوم؛ یا سیدی یا مظلوم، یا سیدی یا مظلوم (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

با دیده ی گریان و با قلب مضطر ***** ناله دارم در غم موسی بن جعفر
با غل و زنجیر از زندان بغداد
یوسف فاطمه گردیده آزاد
واویلا واویلا آه و واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

فرمانروای عالـمـیـن موسی بن جعفر****خورشید شهر کاظین موسی بن جعفر
به درد غـریبی*** تو هستی معـالج**** نـوای دل مـن *** یا باب الحـوائـج
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

ای حجت داور موسی بن جعفر؛ آه موسی بن جعفر
گل یاس پرپر موسی بن جعفر؛ آه موسی بن جعفر
اشـکـم گـره خـورد بـــا ســـوز و آهـت
زنـــدان بـــغــــداد شـد قــتــلــگــاهـت
باب الحوائج موسی بن جعفر؛ باب الحوائج موسی بن جعفر

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

همه عالم ، شده درهم*** به عزای سبط خاتم
حضرت امام کاظم *** هفتمین صاحب پرچم
دل خسته توی زندون***شد شهید زهر هارون
به یاد روضه ی مادر *** پرزده با دلی پرخون
غریب آقـام؛غریب آقـام؛غریب آقـام؛غریب آقـام

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

ناله زنان اهل سما ، گریه کنان اهل زمین****جان داده موسای تو در ، زندان هارون لعین
یا فاطمه یا فاطمه؛ یا فاطمه یا فاطمه؛یا فاطمه یا فاطمه
صاحب عزا گردیده ای ، با قامت خمیده ات****بسته غل و زنحیر کین ، بر پای نور دیده ات
یا فاطمه یا فاطمه؛ یا فاطمه یا فاطمه؛ یا فاطمه یا فاطمه

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام

شده این دل بی قرارم ، ثناخوان موسی بن جعفر*****چرا حال زارم نباشد ، پریشان موسی جعفر
همان که به زندان بغـداد، شده کشته از ظلم هــارون
بـه یـاد غــم بـی حـد او ، دل عـاشـقـانـش بُـوَد خـون
به مرثیه هایش ، زند ناله زهرا ***** واویـلا واویـلا ، واویـلا واویلا
واویلا واغربتا؛واغربتا،واغربتا (3)

دریافت فایل صوتی